Rahmenbedingungen der Schulführung

Ident Titel Typ Letztes Update Grund

d0.1-01a

Portrait Baugewerbliche Berufsschule Zürich 12.2013 -

d0.2-01a

Leitbild 12.2013 -

d0.3-01a

Schulordnung 10.2014 -

d0.4-01a

Vision Baukompetenzzentrum 2025 03.2015 -

d0.5-01a

Disziplinarreglement Berufsbildug (413.322) 12.2016 -

d0.6-01a

Struktur SFHB 12.2016 -

d0.6-02a

Verwendete Abkürzungen 12.2016 -

d0.6-03a

Kurzanleitung 12.2016 -

d0.6-05a

PowerPoint Infoveranstaltung SFHB Sept. 2015 12.2016 -